วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

:: Shinkansen ::
Le Shinkansen désigne le train utilisé pour le transport ferroviaire à grande vitesse en service au Japon. L'utilisation d'un ensemble de lignes réservées et les technologies employées par le Shinkansen font que ce dernier en 1964 a ouvert l'ère de la grande vitesse ferroviaire.

Le succès commercial (le cap des 100 millions de passagers est franchi en moins de trois ans) a poussé à rapidement développer le réseau de lignes Shinkansen, qui de nos jours relie les plus grandes villes des îles de Honshū et Kyūshū. La vitesse commerciale a également connu une augmentation en passant de 210 km/h à 300 km/h.

L'expression shinkansen (en kanjis : 新幹線) signifie littéralement nouvelle grande ligne, les trains circulant sur les lignes Shinkansen sont officiellement appelés Super Express. Toutefois l'usage a retenu Shinkansen pour désigner à la fois les trains et les lignes.
L'expression anglaise Bullet Train utilisée uniquement par les anglophones, est une traduction de l'expression japonaise dangan ressha (弾丸列車), qui était le nom du projet initial quand il fut mis à l'étude dans les années 1940.
Le préfixe shin (新) signifie nouveau en japonais. Sa présence dans des noms de gares (par exemple la gare Shin-Ōsaka) n'est donc pas directement un rappel du nom shinkansen, mais simplement la conséquence de la nécessité de nouvelles gares. Notamment pour des raisons techniques : le Shinkansen utilise une largeur de voie différente du reste du réseau japonais.

Le Japon fut le premier pays à se doter de lignes réservées aux trains à grande vitesse. En effet, le réseau préexistant était à voie métrique anglaise (écartement de 1067 mm), adapté au caractère généralement montagneux du pays. Très sinueux pour contourner les obstacles du relief, il ne permettait pas d'augmenter les vitesses de circulation.
Plus encore que pour les anciennes lignes, celles du Shinkansen ont occasionné la construction de multiples ouvrages d'art, à l'image des tunnels et autres viaducs pour franchir les obstacles tout en conservant la trajectoire la plus rectiligne possible.
La construction du premier tronçon du Shinkansen, sur le Tōkaidō entre Tōkyō et Shin-Ōsaka, démarra en 1959. Il faudra attendre le 1er octobre 1964, à l'occasion des jeux olympiques de Tōkyō, pour inaugurer la ligne.
La ligne remporta un succès immédiat, le cap des cent millions de voyageurs fut franchi en moins de trois ans, précisément le 13 juillet 1967 et le milliard en moins de 12 ans (1976). Après 40 ans de service (4 octobre 2004), le nombre de voyageurs s'élève à 4,2 milliards. À titre de comparaison, il a fallu 23 ans au réseau TGV pour atteindre le milliard de passagers (avec une densité de population moindre).

Voculabulaire +
ferroviaire = แห่งรถไฟ
utilisation = การเอามาทำประโยชน์,การเอามาใช้
dernier = ที่สุด,สุดท้าย,ที่เพิ่งกล่าว
poussé = ละเอียดลออ,เต็มที่,หมดจด,สนิท
réseau = แผนติดต่อ,(รถไฟ)สายต่างๆ
également = เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน
augmentation = การเพิ่มทวี
usage = วิธีใช้,การใช้,ประเพณี,จารีต,ธรรมเนียม,การสวม,บริการ,มารยาท
Sa présence = การอยู่ที่นั่น,การปรากฏ
la conséquence = ผลลัพธ์,ผลสุดท้าย,ผลที่ตามมา,ความสำคัญ
obstacle = อุปสรรค,สิ่งขัดขวาง
relief = ความแตกต่างกันในระดับพื้นดิน,ความเด่น
tronçon du = ชิ้น,ส่วน,ตอน,ส่วน
inaugurer = ทำพิธีเปิด,ทำพิธิต้อนรับ

ไม่มีความคิดเห็น: