วันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

:: Relative Pronoun ::

Relative Pronoun เป็นคำ pronoun รูปแบบหนึ่งใช้แทนนามที่เอ่ยถึงและทำหน้าที่เชื่อมประโยคเพื่อขยายความของคำนามที่มาแทนในอีกประโยคหนึ่ง

คำที่ใช้เป็นคำ Relative Pronoun ได้แก่

Who - ใช้แทนนามที่เป็นคน - เป็นได้ทั้งประธานและกรรม
Whom - ใช้แทนนามที่เป็นคน - เป็นกรรมอย่างเดียว
Whose - ใช้แทนนามที่เป็นคน - แสดงความเป็นเจ้าของ
Which - ใช้แทนนามที่เป็นสัตว์หรือสิ่งของ - เป็นได้ทั้งประธานและกรรม
That - ใช้แทนนามที่เป็นสัตว์หรือสิ่งของ - เป็นได้ทั้งประธานและกรรม
Of which - ใช้แทนนามที่เป็นสัตว์หรือสิ่งของ - แสดงความเป็นเจ้าของ
Which - ใช้แทนนามที่เป็นสถานที่ - ที่มีเพียงกล่าวถึงอย่างเดียว (มิได้เข้าไปเกี่ยวข้อง)
Where - ใช้แทนนามที่เป็นสถานที่ - ที่มีการเกี่ยวข้องในสถานที่นั้น

หลักในการใช้ Relative Pronoun คือ ใช้แทนนามที่ใช้ซ้ำกันในประโยคขยาย และต้องวางไว้ใกล้กับนามเดียวกันนั้นในประโยคหลัก และเมื่อเอา Relative Pronoun มาแล้ว ต้องเอาส่วนที่เหลือของความขยายมาไว้ต่อกันด้วย เช่น

- The lady has gone to London. The lady was here yesterday.
= The lady who was here yesterday has gone to London.

- The man has just left. You want the man.
= The man who you want has just left.

อย่างไรก็ตามถ้าในประโยคความหลักมีคำว่า the only, the only one, the best, the greatest หรือคำที่แสดงการเปรียบเทียบขั้นสุดอยู่ ให้ใช้ that เสมอ
Ex : He is the only friend that I have now.

ประโยคขยายที่มี Relative Pronoun นำหน้านี้เรียกว่า Relative Clause มีการใช้แยกเป็น 2 พวก คือ
1. ประโยคขยายที่ชี้เฉพาะว่านามที่ถูกขยายนั้นเป็นคนไหนหรือสิ่งไหน เรียกว่า Defining Clause ประโยคพวกนี้จะไม่ใช้ comma คั่นความขยายนั้น และ Relative Pronoun ที่เป็นกรรมจะละได้
Ex : The book which I was reading yesterday was a detective story.
2. ประโยคขยายที่ไม่ได้ชี้เฉพาะนามข้างหน้า เพราะนามข้างหน้าชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นคนไหน สิ่งไหน เรียกว่า Non – defining Clause ต้องมี comma คั่นความที่ขยายนั้น จะใช้ that หรือละ Relative Pronoun ที่เป็นกรรมไม่ได้
Ex : My brother Pipop, whom you saw yesterday, is coming to tea.
English grammar, which I dislike very much, is very important to study.

๓ ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

[B]NZBsRus.com[/B]
Forget Slow Downloads With NZB Files You Can Rapidly Search High Quality Movies, PC Games, MP3 Albums, Applications and Download Them @ Dashing Speeds

[URL=http://www.nzbsrus.com][B]Newsgroup Search[/B][/URL]

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

It isn't hard at all to start making money online in the hush-hush world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]seo blackhat[/URL], Don’t feel silly if you have no clue about blackhat marketing. Blackhat marketing uses little-known or misunderstood ways to produce an income online.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

[url=http://www.casino-online.gd]casinos online[/url], also known as settled casinos or Internet casinos, are online versions of distinguished ("chunk and mortar") casinos. Online casinos hasten gamblers to misappropriate up and wager on casino games from a to z the Internet.
Online casinos habitually possessions on the superstore odds and payback percentages that are comparable to land-based casinos. Some online casinos upon higher payback percentages as a countermeasure for sinking gismo games, and some bruit around payout say audits on their websites. Assuming that the online casino is using an aptly programmed unspecific entourage generator, recovery games like blackjack coveted an established tradition edge. The payout participation bully of these games are established sooner than the rules of the game.
Varying online casinos agree not at cuttingly or dispose their software from companies like Microgaming, Realtime Gaming, Playtech, Worldwide Strategy Technology and CryptoLogic Inc.