วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

:: newton ::

Le newton (symbole : N) est l'unité SI de force, nommé ainsi en l'honneur d'Isaac Newton pour ses travaux en mécanique classique. Un newton est la force capable de communiquer à une masse de 1 kilogramme une accélération de 1 m/s² (ce qui peut se lire Un newton est la force capable de communiquer à une masse de 1 kilogramme une augmentation de vitesse de 1 mètre par seconde chaque seconde, ou encore de 3,6 kilomètre par heure par seconde) Cette unité dérivée du système international s'exprime en unités de base comme étant le kg × (m × s-2).
Le système international impose d'écrire le nom de l'unité avec une minuscule et le symbole (N) avec une majuscule.
On utilise un
dynamomètre pour mesurer les forces.
Puisque le
poids est une mesure de la force entre deux objets due à la gravité, le newton est aussi une mesure de poids, valable en un lieu donné. Par coïncidence agréable, le poids de la pomme qui selon la légende inspira Newton aurait été d'environ 1 newton, puisqu'un objet de masse de 101,94 grammes pèse 1 newton à la surface de la Terre.
Dans le langage non scientifique, on confond généralement masse (en kilogrammes) et poids (qu'on devrait exprimer en newtons). Sachant qu'une masse de 1 kg pèse environ 10 N (9,81 N si on prend la valeur usuelle de l'accélération de la pesanteur g = 9,81 m/s²), on admet généralement que 1
kilogramme-force (ancienne unité de poids qui participe de cette confusion) est pratiquement égal à 1 daN (1 décanewton, soit 10 N). Dans les unités de mesure anglo-saxonnes, la Livre-force est utilisée.

Voculabulaire +
honneur = เกียรติยศ, ชื่อเสียง
capable = สามารถ, เหมาะ
communiquer = ติดต่อ, บอกให้ทราบ, ส่งผ่าน
augmentation = การเพิ่มทวี
coïncidence = เหตุบังเอิญ (พร้อมกัน)
agréable = ที่น่าดูน่าทำ, พึงพอใจ
confusion = ความอลหม่าน, ความเข้าใจผิด, ความละอาย

ไม่มีความคิดเห็น: