วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

:: Jeu de go ::Originaire d'Extrême-Orient, le jeu de go (碁 ou 囲碁 : igo en japonais) oppose deux adversaires qui placent à tour de rôle des pierres noires et blanches sur un tablier, appelé goban, tentant ainsi de contrôler le plan de jeu en y construisant des « territoires ». Chaque pierre représente un soldat ; les soldats encerclés deviennent des prisonniers.

Il s'agit du plus ancien jeu de stratégie combinatoire abstrait connu. Malgré son ancienneté, le jeu de go continue à jouir d'une grande popularité en Chine, en Corée et au Japon. Dans le reste du monde, où sa découverte est récente, sa notoriété va également croissant. Son succès tient autant à la simplicité de ses règles qu'à sa grande richesse combinatoire et sa profondeur stratégique.

Histoire du go
La très longue histoire du go s'est déroulée pour une grande part dans des mondes clos et séparés : en Chine d'abord puis au Japon et enfin en Occident. C'est seulement depuis la fin XXe siècle que le go commence à s'unifier sur le plan mondial.

Voculabulaire +
ainsi = ดั่งนี้,เพราะฉะนั้น
stratégie = ยุทธวิธี
abstrait = (ซึ่งเป็น,ทาง)นามธรรม
ancienneté = โบราณกาล,การมีอาวุโสกว่า
profondeur = ความลึก,ความลึกซึ้ง

1 ความคิดเห็น: