วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

:: Entier postal ::


Un entier postal est un support sur lequel est habituellement imprimé un timbre-poste. Ce support est investi d'une valeur fiduciaire lui permettant d'être acheminé par le service postal.
À noter que la dénomination d'« entier postal » est propre aux pays francophones et à certains pays latins, comme l'Espagne (« enteros postales »), ou l'Italie (« Interi postali »). Par contre, en allemand, les entiers postaux se disent « ganzachen » et en anglais « stationnary(ies) ». Le mot « entire » existe certes aussi dans le vocabulaire philatélique britannique, mais seulement pour désigner les timbres mobiles sur lettres (« Entire Letters »)

Voculabulaire +
entier = ทั้งหมด,ตรงไปตรงมา,อย่างเต็มใจ
postal = ที่เกี่ยวกับการไปรษณีย์
lequel = ที่,ซึ่ง
habituellement = โดยปกติ,อย่างธรรมเนียม
support = การเลี้ยงดู,เครื่องพยุง,ไม้ยัน,เท้าแขน
valeur = ราคา,ค่า,ทรัพย์สิน
fiduciaire = เกี่ยวกับการมอบความหรือความไว้วางใจ,ผู้จัดการ (ทรัพย์,มรดก)
acheminé (V.acheminer)= เดินไป

ไม่มีความคิดเห็น: