วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

:: DO OF ENGLISH CULTURE ::

DO สิ่งที่ควรทำ

SHAKE HANDS WHEN SAYING HELLO AND GOODBYE.
The higher in status starts the handshake by offering their right hand.
จับมือเมื่อมีการทักทายและลาจาก ผู้ที่มีสถานะภาพที่สูงกว่าจะยื่นมือขวาให้จับก่อน

KEEP YOUR SHOES ON WHEN ENTERING A HOUSE.
Wipe your shoes before entering the house on the mat provided and follow what your host does.
การไปบ้านผู้อื่นต้องสวมรองเท้าเข้าบ้าน ก่อนเข้าต้องเช็ดรองเท้าก่อนโดย เดินตามทางที่เข้าเตรียมไว้ ซึ่งอาจเป็นเสื่อ หรือพรมก็ได้ แล้วทำทุกอย่างตามที่เจ้าของบ้านปฏิบัติ

TIP IN RESTAURANTS.
Service is not usually included in the restaurant bill, so a tip of about 10%-15% of the total bill is usually expected. This does not apply to fast food restaurants like McDonalds.
ให้ทิปเมื่อเข้าร้านอาหาร การบริการไม่มีการคิดรวมในใบเสร็จ ดังนั้นค่าทิปจะคิด10-15% จากจำนวนเงินในใบเสร็จ วิธีนี้ ไม่รวมถึงร้านอาหาร fast food เช่น McDonalds

TREAT PETS LIKE A MEMBER OF THE FAMILY.
The English are animal lovers . In some households, pets are allowed to sleep in their owner’s beds! In most households, pets stay in the house and are taken for walks everyday.
สัตว์เลี้ยงจะได้รับการดูแลเหมือนสมาชิกหนึ่งของครอบครัว ชาวอังกฤษเป็นคนรักสัตว์ บางบ้านจะให้สัตว์เลี้ยงนอนด้วย บางบ้านก็เีีพียงเลี้ยงไว้ในบ้าน แล้วจะพาออกเดินเล่นทุกวัน

EXPECT TO SEE WOMEN SMOKING AND DRINKING.
It is much more acceptable in England than In Thailand for women to smoke and drink. In fact, drinking alcohol is a major part of English culture and in many households a bottle of wine is drunk with every evening meal. Men and women smoke in equal amounts.
ผู้หญิงสูบบุหรี่ และดื่มของมึนเมา เป็นที่ยอมรับได้ในสังคมชาวอังกฤษ มากกว่าในประเทศไทย ที่จริง แล้ว การดื่มแอลกอฮอร์ นับ ว่า เป็น วัฒนธรรมหลักอย่างหนึ่ง ในสังคมชาวอังกฤษ ซึ่งจำนวนไม่น้อย ที่มักดื่มไวน์ ควบคู่กับอาหารเย็น

เครดิต : http://www.rn.ac.th/english/sopa

ไม่มีความคิดเห็น: